Βιβλία-Μελέτες-Μονογραφίες

 • «Εργασιακές αξίες και τιμές παραγωγής βάσει του πίνακα συμπαραγωγής της Ελληνικής οικονομίας έτους 1999», Διπλωματική Εργασία, Π.Μ.Σ. Οικονομικά της Παραγωγής και των Διακλαδικών Σχέσεων, Τμήμα Δημόσιας Διοίκησης, Αθήνα, Ιούνιος 2006 (Βαθμός: 10)
 • «Εργασιακές αξίες, εμπορευματικές αξίες, τιμές και κατανομή του εισοδήματος: Διερεύνηση βάσει εμπειρικών πινάκων εισροών-εκροών», Διδακτορική Διατριβή, Τομέας Οικονομίας, Τμήμα Δημόσιας Διοίκησης, Πάντειο Πανεπιστήμιο, Μάιος 2012 (Βαθμός: Άριστα).
 • «Εξελίξεις στον Τουρισμό και στα βασικά μεγέθη της Ελληνικής Ξενοδοχίας το 2013», Ινστιτούτο Τουριστικών Ερευνών και Προβλέψεων-Ξενοδοχειακό Επιμελητήριο Ελλάδος, (σε συνεργασία με τους Γ. Ζαχαράτο, Μ. Μαρκάκη, Σ. Πανούση, Α. Χρηστίδου και Α. Ψάλτη), Μάιος 2014.
 • «Η Εποχικότητα του Τουρισμού στην Ελλάδα», Ινστιτούτο Τουριστικών Ερευνών και Προβλέψεων-Ξενοδοχειακό Επιμελητήριο Ελλάδος, (σε συνεργασία με τους Γ. Ζαχαράτο, Μ. Μαρκάκη, Σ. Πανούση και Α. Χρηστίδου), Οκτώβριος 2014.
 • «Εξελίξεις στον Τουρισμό και στα βασικά μεγέθη της Ελληνικής Ξενοδοχίας το 2014», Ινστιτούτο Τουριστικών Ερευνών και Προβλέψεων-Ξενοδοχειακό Επιμελητήριο Ελλάδος, (σε συνεργασία με τους Σ. Πανούση και Α. Χρηστίδου), Ιούλιος 2015.
 • «Τουριστικά Χαρακτηριστικά της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου», Ινστιτούτο Τουριστικών Ερευνών και Προβλέψεων-Ξενοδοχειακό Επιμελητήριο Ελλάδος, (σε συνεργασία με την Σοφία Πανούση), Οκτώβριος 2015.
 • «Τουριστικά Χαρακτηριστικά της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας», Ινστιτούτο Τουριστικών Ερευνών και Προβλέψεων-Ξενοδοχειακό Επιμελητήριο Ελλάδος, (σε συνεργασία με την Σοφία Πανούση), Νοέμβριος 2015.
 • «Εξελίξεις στον Τουρισμό και στην Ελληνική Ξενοδοχία 2015», Ινστιτούτο Τουριστικών Ερευνών και Προβλέψεων-Ξενοδοχειακό Επιμελητήριο Ελλάδος (σε συνεργασία με τους Σ. Πανούση και Α. Χρηστίδου), Απρίλιος 2016.
 • «Τουριστικά Χαρακτηριστικά της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων», Ινστιτούτο Τουριστικών Ερευνών και Προβλέψεων-Ξενοδοχειακό Επιμελητήριο Ελλάδος, (σε συνεργασία με την Σοφία Πανούση), Μάιος 2016. 
 • «Διάρθρωση και Χαρακτηριστικά του Ξενοδοχειακού Κλάδου στην Ελλάδα, 2016», Ινστιτούτο Τουριστικών Ερευνών και Προβλέψεων-Ξενοδοχειακό Επιμελητήριο Ελλάδος, (σε συνεργασία με την Σοφία Πανούση και την Α. Χρηστίδου), Ιούνιος 2017.
 • «Μελέτη Εντοπισμού των πιο Δυναμικών Κλάδων της Ελληνικής Οικονομίας», Εκπόνηση Εμπειρογνωμοσύνης στο Πλαίσιο του ΕΠΑνΕΚ 2014-2020, Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Επιχειρησιακού Προγράμματος ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ, ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ, Ιούλιος 2017.
 • «Τουρισμός Υγείας-Ευεξίας: Η Κατάσταση στα Ελληνικά Ξενοδοχεία 5* και 4*», Ινστιτούτο Τουριστικών Ερευνών και Προβλέψεων-Ξενοδοχειακό Επιμελητήριο Ελλάδος, (σε συνεργασία με την Σοφία Πανούση), Δεκέμβριος 2018.
 • «The Productivity and Competitiveness of the Greek Economy», Greek National Productivity Board, Annual Report 2019 (Σε συνεργασία με τους N. Theocarakis, T. Tsekeris, C. Passas, N. Rodousakis, G. Skintzi, A. Chymis and S. Papaioannou), Athens, October 2019.
 • «Recovery and Growth Through Enhancing Productivity and competitiveness», Greek National Productivity Board, Annual Report 2020 (Σε συνεργασία με τους P. Liargovas, T. Tsekeris, C. Passas, N. Rodousakis, G. Skintzi, E. Athannassiou, I. Cholezas, A. Chymis, A. Kontolaimou, A. Kotsi, A. Koutroulis, S. Papaioannou and E. Tsouma), Athens. 
 • «Spectral Theory of Value and Actual Economies: Controllability, Effective Demand, and Cycles», Springer Singapore, 2021 (σε συνεργασία με τους T. Mariolis and N. Rodousakis).
 • «Productivity and Competitiveness Developments: Towards a Resilient and Sustainable Growth» (with P. Liargovas, T. Tsekeris, C. Passas, N. Rodousakis, G. Skintzi, A. Chymis, R. Karagiannis, V. Lychnaras, and E. Tsouma), Greek National Productivity Board, Annual Report 2021, Athens, Greece: KEPE Publishing, 2021.
 • «Εκτιμήσεις των μακροοικονομικών επιπτώσεων των προτεινομένων παρεμβάσεων του ταμείου ανάκαμψης και ανασυγκρότησης» (σε συνεργασία με τους Π. Προδρομίδη, Ν. Ροδουσάκη, Κ. Πασσά, Α. Μαρσέλλου), Κατ’ ανάθεση μελέτη από το Υπουργείο Οικονομικών, Κέντρο Προγραμματισμού και Οικονομικών Ερευνών (ΚΕΠΕ), 2022.