Αρχές Οικονομικής Θεωρίας

Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο

Σχολή Κοινωνικών Επιστημών

Πρόγραμμα Σπουδών ‘Δημόσια Διοίκηση’

Οι Αρχές Οικονομικής Θεωρίας είναι Θεματική Ενότητα (ΘΕ) του 1ου Εξαμήνου του Α’ Έτους του Προγράμματος Σπουδών

Σκοπός της ΘΕ: Σκοπός της ΘΕ είναι η εισαγωγή των φοιτητών/τριών στην Οικονομική Θεωρία και ειδικότερα στις βασικές αρχές της μικρο- και μακροοικονομικής, με έμφαση στα αντίστοιχα βασικά μεθοδολογικά εργαλεία. Ειδικότερα, όσον αφορά στη μικροοικονομική, η ΘΕ επικεντρώνεται στη μελέτη  της θεωρίας της ζήτησης και της προσφοράς ενός αγαθού, της κατηγοριοποίησης των δημόσιων αγαθών, της σημασίας των αποδόσεων και των καμπυλών κόστους μιας επιχείρησης/ενός οργανισμού, ζητημάτων που αφορούν στην πολιτική των μονοπωλίων και των ολιγοπωλίων καθώς και των συνθηκών τέλειου ανταγωνισμού. Όσον αφορά στη μακροοικονομική, η ΘΕ επικεντρώνεται στη μελέτη των τρόπων προσδιορισμού του συνολικού εισοδήματος μίας οικονομίας, των συνθηκών μακροοικονομικής ισορροπίας, των βασικών χαρακτηριστικών της αγοράς εργασίας, ζητημάτων δημοσιονομικής και  νομισματικής πολιτικής, του ισοζυγίου πληρωμών, των τρόπων διαμόρφωσης της συναλλαγματικής ισοτιμίας, των εννοιών του πληθωρισμού και της ανεργίας καθώς και ζητημάτων που αφορούν στην Οικονομική της Ευημερίας. 

Μαθησιακά αποτελέσματα: Με την επιτυχή ολοκλήρωση της ΘΕ, οι φοιτητές/τριες θα είναι σε θέση να:   

  • ορίζουν και κατανοούν τις διαφορές μεταξύ της μικροοικονομικής και της μακροοικονομικής προσέγγισης 
  • περιγράφουν τους προσδιοριστικούς παράγοντες τόσο της ζήτησης όσο και της προσφοράς ενός αγαθού 
  • αναγνωρίζουν τη σημασία της δομής των αγορών και τις ιδιαιτερότητες των δημοσίων αγαθών 
  • ορίζουν τις συνθήκες ισορροπίας στην αγορά ενός αγαθού 
  • προσδιορίζουν το συνολικό προϊόν τόσο στα πλαίσια μίας κλειστής όσο και μίας ανοικτής οικονομίας 
  • αναλύουν τις συνθήκες που επικρατούν στην αγορά εργασίας 
  • αντιλαμβάνονται τη σχέση μεταξύ των διαφόρων μακροοικονομικών μεγεθών, όπως για παράδειγμα του πληθωρισμού και της ανεργίας 
  • αξιολογούν εναλλακτικές οικονομικές πολιτικές και να αντιλαμβάνονται τις συνέπειες από την άσκηση τους 

Βαθμολογική βαρύτητα Θεματικής Ενότητας: 

α1. Δύο (2) Μικρής έκτασης Γραπτές Εργασίες (ΜΓΕ), με συντελεστή βαρύτητας, στον τελικό βαθμό της ΘΕ 10% η κάθε μία.  

α2. Μία (1) Εργασία Εξαμήνου (ΓΕ) με συντελεστή βαρύτητας στον τελικό βαθμό της ΘΕ 20%.  

α3 Δικαίωμα συμμετοχής στις τελικές εξετάσεις κατοχυρώνεται εάν συγκεντρωθεί τουλάχιστον το 50% του αθροίσματος του δυνητικά άριστα από το σύνολο των αξιολογούμενων εργασιών, ήτοι 20 μονάδες συνολικά από τις 100, στη βάση των συντελεστών βαρύτητας που αναφέρονται στα σημεία α1 και α2.  

α4. Η βαθμολογία των γραπτών εργασιών (ΜΓΕ και ΓΕ) ενεργοποιείται μόνο με βαθμολογία ίσης ή άνω της βάσης (≥5) στις τελικές ή επαναληπτικές εξετάσεις. 

Ο τελικός Βαθμός της εκάστοτε Θ.Ε. υπολογίζεται ως εξής:  

Γραπτή Εργασία (B1) Γραπτή Εργασία (B2) Γραπτή Εργασία Εξαμήνου (B3) Μ.Ο. (Β1+Β2+Β3) Τελική εξέταση (Β4) 
10% 10% 20% 40% (≥560% (≥5

Τελικός βαθμός Θ.Ε. = (Β1×0,1) + (Β2×0,1) + (Β3×0,2) + (Β4×0,6) 

Προαπαιτούμενα:  Δεν υπάρχουν προαπαιτούμενα γι’ αυτή τη Θ.Ε.. 

Μέθοδος Διδασκαλίας:  Εξ αποστάσεως με χρήση της Πλατφόρμας Τηλε-εκπαίδευσης του ΕΑΠ και διεξαγωγή Ομαδικών Συμβουλευτικών Συναντήσεων (τηλε-ΟΣΣ, δια ζώσης). 

https://www.eap.gr/education/undergraduate/public-administration/public-administration-thematic-units/#did12

Σύγγραμμα: Krugman, P., Wells, R., 2018, Οικονομική σε Διδακτικές Ενότητες, Αθήνα: Gutenberg.