Μακροοικονομική Ι

Πάντειον Πανεπιστήμιο

Τμήμα Δημόσιας Διοίκησης

Δ’ Εξάμηνο

Περιγραφή Μαθήματος

Η Μακροοικονομική επικεντρώνεται στη µελέτη της οικονομίας ως συνόλου. Εξετάζει το πώς οι μεμονωμένες οικονομικές μονάδες (Μικροοικονομική) αλληλεπιδρούν συνολικά και διαμορφώνουν και επηρεάζονται από τα συνολικά (συναθροιστικά) οικονομικά μεγέθη, όπως το ΑΕΠ, το συνολικό εισόδημα, τον πληθωρισμό, το επιτόκιο,τις δημόσιες δαπάνες, την απασχόληση. Σκοπός της είναι να εξηγήσει τις οικονομικές μεταβολές που επηρεάζουν πολλά νοικοκυριά, επιχειρήσεις, και αγορές, ταυτόχρονα.

 Η Μακροοικονομική απαντά ερωτήσεις όπως οι παρακάτω:

◦Γιατί το μέσο εισόδημα είναι υψηλό σε ορισμένες χώρες και χαμηλό σε άλλες; 

◦Γιατί οι τιμές αυξάνονται ραγδαία σε ορισμένες χρονικές περιόδους, ενώ είναι πιο σταθερές σε άλλες; 

◦Γιατί η παραγωγή και η απασχόληση επεκτείνονται ορισμένα χρόνια και συρρικνώνονται σε άλλα; 

Περιεχόμενο Μαθήματος

Το μάθημα αποτελείται από 6 μέρη. Το Μέρος 1 αναφέρεται στη εισαγωγή στη μακροοικονομική και συγκεκριμένα ποιο είναι το αντικείμενο της μακροοικονομικής, με τι ασχολούνται οι μακροοικονομολόγοι και σε τι διαφωνούν. Το Μέρος 2 αναφέρεται στις ποσοτικές μετρήσεις και στην διάρθρωση της εθνικής οικονομίας, συγκεκριμένα στους Εθνικούς λογαριασμούς, στην μέτρηση του προϊόντος, του εισοδήματος και της δαπάνης, στο Ακαθάριστο εγχώριο προϊόν, στην αποταμίευση και στον πλούτο, το πραγματικό ΑΕΠ, στους δείκτες τιμών, στον πληθωρισμό και στα επιτόκια. Το Μέρος 3 αναφέρεται στην παραγωγικότητα, στο προϊόν και στην απασχόληση και συγκεκριμένα στην συνάρτηση παραγωγής, στην ζήτηση εργασίας, στην προσφορά εργασίας, στην ισορροπία στην αγορά εργασίας, στην ανεργία και στο νομό του Okun. Το Μέρος 4 αναφέρεται στην κατανάλωση, στην αποταμίευση, στην επένδυση και στην ισορροπία στη αγορά αγαθών. Το Μέρος 5 αναφέρεται στο τι είναι χρήμα, στην διάρθρωση χαρτοφυλακίου και στην ζήτηση περιουσιακών στοιχείων, στην ζήτηση χρήματος, στην ισορροπία της αγοράς περιουσιακών στοιχείων και στην αύξηση της προσφοράς χρήματος και στον πληθωρισμό. Το Μέρος 6 αναφέρεται στο υπόδειγμα IS-LM/AD-AS το οποίο είναι ένα γενικό πλαίσιο μακροοικονομικής ανάλυσης.

Μαθησιακοί Στόχοι

Με την ολοκλήρωση των παραδόσεων, οι φοιτητές θα είναι σε θέση να:

  • προσδιορίζουν το συνολικό προϊόν τόσο στα πλαίσια μίας κλειστής όσο και μίας ανοικτήςοικονομίας
  •  αναλύουν τις συνθήκες που επικρατούν στην αγορά εργασίας
  •  αντιλαμβάνονται τη σχέση μεταξύ των διαφόρων μακροοικονομικών μεγεθών, όπως γιαπαράδειγμα του πληθωρισμού και της ανεργίας
  • αξιολογούν εναλλακτικές οικονομικές πολιτικές και να αντιλαμβάνονται τις συνέπειες από την άσκηση τους

Προτεινόμενα Συγγράμματα

  • Μακροοικονομική. Μια Ευρωπαϊκή Προσέγγιση, Βurda Michael/Wyplosz Charles, ΕΚΔΟΣΕΙΣ Α. ΤΖΙΟΛΑ & ΥΙΟΙ Α.Ε., 7η Έκδοση, 2022.
  • Οικονομική (Μακροοικονομική), Mankiw Gregory N./Taylor Mark P., ΕΚΔΟΣΕΙΣ Α. ΤΖΙΟΛΑ & ΥΙΟΙ Α.Ε., 5η Έκδοση, 2021.

Μέθοδοι Αξιολόγησης

Η αξιολόγηση των φοιτητών θα γίνει μέσω των Γραπτών Τελικών Εξετάσεων. 

Επιπλέον, δίνεται η δυνατότητα εκπόνησης Ασκήσεων (προαιρετικά) κατά τη διάρκεια του εξαμήνου, οι οποίες θα έχουν συντελεστή βαρύτητας 30% στον τελικό βαθμό. 

Σημειώνεται ότι ο βαθμός των Ασκήσεων θα ενεργοποιηθεί μόνο με βαθμολογία ίσης ή άνω της βάσης (μεγαλύτερο ή ίσο του 5) στις Γραπτές Τελικές Εξετάσεις.

Οι Ασκήσεις θα ανατεθούν και θα υποβληθούν μέσω του eClass.