Μικροοικονομική Θεωρία (ΠΜΣ)

Πάντειον Πανεπιστήμιο

Τμήμα Δημόσιας Διοίκησης

ΠΜΣ «Οικονομική Επιστήμη»

Α’ Εξάμηνο

Περιγραφή Μαθήματος

Σκοπός του μαθήματος είναι η εισαγωγή των φοιτητών και των φοιτητριών στις σύγχρονες εξελίξεις στη θεωρία της αξίας και της κατανομής του εισοδήματος, δηλαδή των κεντρικών ζητημάτων που εξετάζει η μικροοικονομική θεωρία. Στα πλαίσια του μαθήματος παρουσιάζονται τόσο η νεοκλασική (ή οριακή) προσέγγιση όσο και η κλασική προσέγγιση (ή προσέγγιση πλεονάσματος) των Smith, Ricardo και Marx, συμπεριλαμβανομένων των σύγχρονων εξελίξεών τους. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στην αντιπαραβολή της νεοκλασικής με την κλασική προσέγγιση στη θεωρία της αξίας και της κατανομής, καθώς και η ανάδειξη των κύριων αναλυτικών διαφορών μεταξύ των δύο προσεγγίσεων. Ένα εισαγωγικό επίπεδο γνώσεων σε Γραμμική Άλγεβρα/Μαθηματική Ανάλυση/Απειροστικό Λογισμό/Βελτιστοποίηση θα βοηθούσε στην ευκολότερη παρακολούθηση του μαθήματος. Ομοίως, ένα εισαγωγικό επίπεδο γνώσεων σε Μικροοικονομία/Οικονομική Θεωρία/ Οικονομική Ανάλυση/Πολιτική Οικονομία θα ήταν χρήσιμο. Ωστόσο, κανένα από τα παραπάνω αντικείμενα δεν αποτελεί προαπαιτούμενο για την επιτυχή παρακολούθηση και εξέταση στο εν λόγω μάθημα.

Περιεχόμενο Μαθήματος

Το μάθημα περιλαμβάνει τις ακόλουθες θεματικές:

1. Θεωρία Καταναλωτή (1): Προτιμήσεις και Χρησιμότητα-Μεγιστοποίηση της Χρησιμότητας και Επιλογή

2. Θεωρία Καταναλωτή (2): Αποτέλεσμα Εισοδήματος και Υποκατάστασης-Σχέσεις Ζήτησης μεταξύ Αγαθών

3. Θεωρία Παραγωγής και Κόστους (1): Εισροές και Συναρτήσεις Παραγωγής

4. Θεωρία Παραγωγής και Κόστους (2): Ελαχιστοποίηση Κόστους και Συναρτήσεις Κόστους

5. Πλήρως Ανταγωνιστικές Αγορές: Θεωρία

6. Πλήρως Ανταγωνιστικές Αγορές: Εφαρμογές

7. Μονοπώλιο και Μονοψώνιο

8. Ατελής Ανταγωνισμός και Στρατηγική Συμπεριφορά

9. Θεωρία Παιγνίων και Στρατηγική Συμπεριφορά

10. Εναλλακτικές Προσεγγίσεις στη Μικροοικονομική: Η Κλασική Προσέγγιση ή Προσέγγιση Πλεονάσματος

11. Εναλλακτικές Προσεγγίσεις στη Μικροοικονομική: Οι Μακροχρόνιες Τιμές ή Τιμές Παραγωγής

Μαθησιακοί Στόχοι

Με την ολοκλήρωση των παραδόσεων, οι φοιτητές θα έχουν προσεγγίσει κριτικά τις σύγχρονες εξελίξεις των εναλαλκτικών προσεγγίσειων της μικροοικονομικής θεωρίας.

Προτεινόμενα Συγγράμματα

  • Petri, F. (2021) Microeconomics for the Critical Mind. Mainstream and Heterodox Analyses, Springer. 
  • Mas-Colell A., Whinston M. and Green, J. (1995) Microeconomic Theory, Oxford University Press.

Μέθοδοι Αξιολόγησης

Η αξιολόγηση των φοιτητών θα γίνει μέσω Γραπτών Εργασιών κατά τη διάκρκεια του εξαμήνου και Γραπτών Τελικών Εξετάσεων.

Οι Γραπτές Εργασίες θα έχουν ένα συνολικό συντελεστή βαρύτητας 30% στον τελικό βαθμό, ενώ οι Γραπτές Τελικές Εξετάσεις θα έχουν συντελεστή βαρύτητας 70% στον τελικό βαθμό. 

Σημειώνεται ότι ο βαθμός των Γραπτών Εργασιών θα ενεργοποιηθεί μόνο με βαθμολογία ίσης ή άνω της βάσης (μεγαλύτερο ή ίσο του 5) στις Γραπτές Τελικές Εξετάσεις.

Οι εργασίες θα ανατεθούν και θα υποβληθούν μέσω του eClass.