Πρακτική της Οικονομικής Πολιτικής

Πάντειον Πανεπιστήμιο

Τμήμα Δημόσιας Διοίκησης

ΣΤ’ Εξάμηνο

Περιγραφή Μαθήματος

Αντικείμενο του μαθήματος είναι η ανάλυση πρακτικών ζητημάτων της Οικονομικής Πολιτικής μέσω της χρήσης εργαλείων της Οικονομικής Επιστήμης, τόσο της Μικροοικονομικής όσο και της Μακροοικονομικής. Συνεπώς, αναλύονται ζητήματα όπως η επίπτωση ενός φόρου ή ενός δασμού, η σημασία άσκησης αντιμονοπωλιακών πολιτικών σε μια αγορά, πολιτικές ελέγχου του γενικού επιπέδου τιμών, πολιτικές μείωσης της ανεργίας, πολιτικές οικονομικής μεγέθυνσης, πολιτικές διαχείρισης των δημόσιων οικονομικών, και η νομισματική πολιτική.

Περιεχόμενο Μαθήματος

Η ανάλυση της διαδικασίας διαμόρφωσης της οικονομικής πολιτικής, των εννοιών της γραφειοκρατίας, παραοικονομίας, φοροδιαφυγής διακυβέρνησης και της διαφθοράς και των επιπτώσεών της στην οικονομική πολιτική. Η εξέταση των εννοιών της σταθερότητας του γενικού επιπέδου των τιμών και του πληθωρισμού, το ζήτημα της μέτρησης του πληθωρισμού, οι σχέσεις πληθωρισμού και ανεργίας, τα αίτια του πληθωρισμού. Το φαινόμενο του στασιμοπληθωρισμού. Η εξέταση των εννοιών της πλήρους απασχόλησης και της ανεργίας, η μέτρηση της ανεργίας, τα είδη της ανεργίας. Η ανάλυση των διεθνών λογαριασμών της οικονομίας και συγκεκριμένα του ισοζυγίου πληρωμών και της διεθνούς επενδυτικής θέσης και των προβλημάτων με τα οποία συνδέονται. Η εξέταση του προβλήματος της οικονομικής μεγέθυνσης. Όλα τα παραπάνω ζητήματα αναλύονται με αναφορά στις χώρες-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και ειδικότερα στην Ελλάδα. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στην ανάλυση της διαμόρφωσης της οικονομικής στο πλαίσιο της ΟΝΕ, της νέας οικονομικής διακυβέρνησης της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των μηχανισμών χρηματοδοτικής ενίσχυσης της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Μαθησιακοί Στόχοι

Με την ολοκλήρωση των παραδόσεων, οι φοιτητές θα είναι σε θέση να χρησιμοποιούν τα βασικά εργαλεία της Οικονομικής Επιστήμης (τόσο της Μικροοικονομικής όσο και της Μακροοικονομικής) για να προσεγγίζουν Πρακτικά προβλήματα της Οικονομικής Πολιτικής. 

Προτεινόμενα Συγγράμματα

  • Οικονομική Πολιτική, Ι. Βαβούρας/Χ. Βαβούρα, Εκδόσεις: Παπαζήση, 3η Έκδοση, 2019.
  • Τα Οικονομικά της Ευρωπαϊκής Ολοκλήρωσης, R. Baldwin/C. Wyplosz, ΕΚΔΟΣΕΙΣ Α. ΤΖΙΟΛΑ & ΥΙΟΙ ΑΕ, 5η Έκδοση, 2021.

Μέθοδοι Αξιολόγησης

Η αξιολόγηση των φοιτητών θα γίνει μέσω των Γραπτών Τελικών Εξετάσεων. 

Επιπλέον, δίνεται η δυνατότητα εκπόνησης Γραπτής Εργασίας (προαιρετική) κατά τη διάρκεια του εξαμήνου, η οποία θα έχει συντελεστή βαρύτητας 30% στον τελικό βαθμό. 

Σημειώνεται ότι ο βαθμός της Γραπτής Εργασίας θα ενεργοποιηθεί μόνο με βαθμολογία ίσης ή άνω της βάσης (μεγαλύτερο ή ίσο του 5) στις Γραπτές Τελικές Εξετάσεις.

Οι εργασίες θα ανατεθούν και θα υποβληθούν μέσω του eClass.