Οι διακλαδικές διασυνδέσεις του λιανικού εμπορίου στην ελληνική οικονομία

Αυτή η εργασία μελετά τις διακλαδικές διασυνδέσεις του κλάδου λιανικού εμπορίου της ελληνικής οικονομίας με τη χρήση μεθόδων της Ανάλυσης Εισροών-Εκροών.
Λαμβάνοντας υπόψη την υπάρχουσα δομή της ελληνικής οικονομίας, τα ευρήματα της ανάλυσής μας συνηγορούν στο ότι ο κλάδος λιανικού εμπορίου δύναται να διαδραματίσει κομβικό ρόλο τόσο στο πλαίσιο μια βραχυχρόνιας πολιτικής ανάκαμψης της οικονομίας, η οποία, όπως άλλες συναφείς αναλύσεις έχουν καταδείξει, μπορεί να βασιστεί στον τουριστικό τομέα και τον πρωτογενή τομέα, όσο και στο πλαίσιο μιας μακροπρόθεσμης πολιτικής αναδιάρθρωσης της οικονομίας, η οποία θα πρέπει να βασιστεί στη βιομηχανία.