Οι Δύο Όψεις της Ενεργειακής Κρίσης στην Ελληνική Οικονομία: Μέρος Α

Στη παρούσα Ανάλυση Επικαιρότητας ανιχνεύουμε τα δομικά αίτια της τρέχουσας ενεργειακής κρίσης στη ελληνική οικονομία. Για τον σκοπό αυτό χρησιμοποιούμε μια διευρυμένη εκδοχή της μεθόδου υποθετικής απόσπασης, η οποία λαμβάνει υπόψη όχι μόνο τις τεχνικές συνθήκες παραγωγής της ελληνικής οικονομίας αλλά και τις κοινωνικές συνθήκες, ενώ κάνουμε και μια καταγραφή της εξέλιξης του ενεργειακού κόστους. Από την ανάλυσή μας, προκύπτει ότι έχει επέλθει μια απότομη δομική αλλαγή όσον αφορά τον τομέα της ενέργειας. Συγκεκριμένα, η συμμετοχή των εγχώριων εξορύξεων, στον οποίο βασιζόταν παραδοσιακά η ελληνική οικονομία για την παραγωγή φτηνής ενέργειας, έχει μειωθεί αισθητά και σε μεγάλο βαθμό έχει αντικατασταθεί με εισαγωγές φυσικού αερίου. Συνεπώς, από τη μια πλευρά, η δομική μεταβολή του μείγματος εισροών για την παραγωγή ενέργειας της χώρας εις βάρος του κλάδου της εξόρυξης, στον οποίο η ελληνική οικονομία παραδοσιακά βασιζόταν, και υπέρ του εισαγόμενου φυσικού αερίου, και, από την άλλη πλευρά, η εκτίναξη των διεθνών τιμών φυσικού αερίου και πετρελαίου, έχουν δημιουργήσει την εκρηκτική αύξηση του ενεργειακού κόστους στην ελληνική οικονομία.

The Impact of COVID-19 on the US Economy: The Multiplier Effects of Tourism

This article explores the multiplier effects on domestic product, employment, and the external sector of the US economy due to the decline of tourism activities during the pandemic. For this purpose, we use an input-output model and the latest available input-output data from the Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD’s) database. It was found that for every USD million decrease in tourism receipts, the net output decreases about USD 1.53 million, the level of employment decreases about 16.86 persons, imports decrease about USD 0.20 million, while the comparative analysis of these results with the economy’s average multipliers indicates that tourism constitutes a key sector of the US economy. From the evaluation of the results, it is deduced that the decline of tourism activities recorded in the year 2020 accounts for about one-fourth of the observed recession in the US economy.

Productivity and Competitiveness Developments: Towards a Resilient and Sustainable Growth

GREEK NATIONAL PRODUCTIVITY BOARD, Annual Report 2021.

Η παρούσα ετήσια έκθεση του Εθνικού Συμβουλίου Παραγωγικότητας για το έτος 2021, ακολουθώντας τις δύο πρώτες εκθέσεις (του 2019 και του 2020), παρέχει μια επικαιροποιημένη συνεκτική ανάλυση των εξελίξεων στην παραγωγικότητα και την ανταγωνιστικότητα της ελληνικής οικονομίας. Ειδικότερα, η παρούσα έκθεση υπογραμμίζει τον κρίσιμο ρόλο της παραγωγικότητας και της αποτελεσματικότητας στη διαμόρφωση ολοκληρωμένων πολιτικών σε ευρωπαϊκό και εθνικό επίπεδο για την ανθεκτική και βιώσιμη ανάπτυξη της οικονομίας. Αναλύονται μια σειρά από τρέχοντα ζητήματα σχετικά με τον ρυθμό ανάπτυξης, τις επενδύσεις από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας της ΕΕ, την εφαρμογή καίριων διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων, τις κλαδικές εξελίξεις και την περιφερειακή διάσταση της παραγωγικότητας, και τους δείκτες ανταγωνιστικότητας, μαζί με πιθανούς κινδύνους και μακροπρόθεσμες προκλήσεις που θα πρέπει να αντιμετωπιστούν εντός ενός ολοκληρωμένου πλαισίου στρατηγικής ανάπτυξης.

Οι διακλαδικές διασυνδέσεις του λιανικού εμπορίου στην ελληνική οικονομία

Αυτή η εργασία μελετά τις διακλαδικές διασυνδέσεις του κλάδου λιανικού εμπορίου της ελληνικής οικονομίας με τη χρήση μεθόδων της Ανάλυσης Εισροών-Εκροών.
Λαμβάνοντας υπόψη την υπάρχουσα δομή της ελληνικής οικονομίας, τα ευρήματα της ανάλυσής μας συνηγορούν στο ότι ο κλάδος λιανικού εμπορίου δύναται να διαδραματίσει κομβικό ρόλο τόσο στο πλαίσιο μια βραχυχρόνιας πολιτικής ανάκαμψης της οικονομίας, η οποία, όπως άλλες συναφείς αναλύσεις έχουν καταδείξει, μπορεί να βασιστεί στον τουριστικό τομέα και τον πρωτογενή τομέα, όσο και στο πλαίσιο μιας μακροπρόθεσμης πολιτικής αναδιάρθρωσης της οικονομίας, η οποία θα πρέπει να βασιστεί στη βιομηχανία. 

A Recovery for Whom? The Case of the Greek Tourism Sector

The COVID-19 pandemic has revealed multiple risks faced by economies whose production structures depend on the volatility of international conditions. In the case of Greece, this has manifested itself in the severe impact the pandemic has had on one of the linchpins of the Greek economy: the tourism sector. Vlassis Missos, Nikolaos Rodousakis, and George Soklis document the impact of the pandemic on tourism and the significance of tourism revenues for Greece’s 2021 GDP recovery. They argue that the distributional effect of the tourism sector plays a significant role in overall income inequality in Greece and develop a number of policy recommendations aiming to correct some of the problematic aspects of the country’s tourism sector.

The RRP multiplier effects on the Greek economy

This study explores the multiplier effects brought by changes in the components of autonomous demand following the Greek Recovery and Resilience Plan (RRP) for the period 2021-26. The effects are estimated in terms of output and employment of the Greek economy. The findings suggest that the 18.2 bn. euro from RRP would lead to a total (direct and indirect) increase in output of about 12.2 bn. euro and increase in employment of about 390,000 persons. Therefore, it would lead to a total increase in output of about 7.2% and in employment of about 10%. From the analysis of the effects on output and employment per cost type, it follows that the expenditures of RRP on Construction and Services would lead to a total increase in output of about 5.4%. Finally, our intersectoral analysis concludes that the RRP program would lead to a short-term boost on terms of output and employment, while the impact would be mild to the structure of the Greek economy. In other words, we are not so optimistic that the RRP would lead to a fundamental economic and social transformation that combines economic efficiency with natural, social and economic sustainability.

The COVID-19 multiplier effects of tourism on the German and Spanish economies

Based on a multisectoral model of single production and using data from the input–output tables, this paper estimates the COVID-19 tourism multiplier effects on output, employment and trade balance of the German and Spanish economies. It is found that the decrease of international travel receipts recorded in the year 2020 correspond to a decrease in GDP of about 0.58% in the German economy and a decrease in GDP of about 4.54% in the Spanish economy. The evaluation of the results reveals that the higher observed recession in the Spanish economy than in the German economy can be attributed to the relatively stronger dependency of the former on the highly vulnerable in the pandemic tourism industry.

Μπορεί ο τουρισμός να σώσει την ανάπτυξη για το 2021;

Στην παρούσα ανάλυση διερευνούμε τις πολλαπλασιαστικές επιδράσεις που θα έχει για το 2021 η μεταβολή τόσο των συνιστωσών της αυτόνομης ζήτησης όσο και, μεμονωμένα, των ταξιδιωτικών εισπράξεων στο ΑΕΠ, την απασχόληση και τις εισαγωγές της ελληνικής οικονομίας.Τα ευρήματα μας δείχνουν ότι ο τουρισμός δύναται για το 2021 να είναι ο τυλοβάτης» της ανάπτυξης και σε αυτό το γεγονός φαίνεται ότι βασίζεται και ο σχετικός κυβερνητικός σχεδιασμός για το 2021. Αυτό το γεγονός όμως πρέπει να θεωρηθεί παροδικό, καθώς οφείλεται στις ειδικές συνθήκες που επικρατήσαν στην ελληνική αλλά και στη διεθνή οικονομία λόγω της πανδημίας COVID-19. Μακροχρόνια, έχει αποδειχθεί ότι ο τουρισμός δεν μπορεί, λόγω των ειδικών χαρακτηριστικών του, να παίξει το ρόλο της «ατμομηχανής» της ελληνικής οικονομίας.

(NEW BOOK) “Spectral Theory of Value and Actual Economies. Controllability, Effective Demand, and Cycles”, Springer, Singapore

This book develops a unified treatment of the income distribution–capital–value problems with respect to actual economies, and then gradually turns to the issues of effective demand and capitalist accumulation fluctuations from both political economy and economic policy perspectives. The main topics addressed are the uncontrollable/unobservable aspects of the real-world economies, the powerful low-order spectral approximations and reconstructions of the inter-industry structure of production–value–distributive variables relationships, the critical-constructive appraisal of both “mainstream” and “radical” theories of value, the matrix demand multipliers and demand-switching policies in heterogeneous capital worlds, and the circular inter-actions amongst income distribution, effective demand, accumulation, and technical conditions of production. Written on the occasion of the 60th anniversary of the publication of both Piero Sraffa’s Production of Commodities by Means of Commodities and Rudolf E. Kalman’s paper “On the general theory of control systems”, this book provides a consistent and comprehensive framework for theoretical, empirical, and economic policy research.

Ο Τουρισμός χωρίς Μεταφυσική

Σκοπός της παρούσης εργασίας είναι (α) να εντοπίσει την πηγή των αποκλίσεων ανάμεσα στους διθυράμβους για τον ρόλο του τουρισμού στην ελληνική οικονομία και την πραγματικότητα, και (β) να προσφέρει μία εμπεριστατωμένη εκτίμηση για τον πραγματικό ρόλο του τουρισμού στην ελληνική οικονομία. Τα κύρια ευρήματα της ανάλυσής μας συνοψίζονται ως εξής: (i). η έλλειψη συστήματος ΔΛΤ αποτελεί την κύρια πηγή των παρατηρούμενων αποκλίσεων μεταξύ διαφόρων εκτιμήσεων και της πραγματικότητας. Μια άλλη πηγή αυτών των αποκλίσεων αποτελεί η συχνή παρανόηση και λανθασμένη ερμηνεία οικονομικών μεγεθών και εννοιών, όπως η σχέση ταξιδιωτικών εισπράξεων και ΑΕΠ, και το ύψος του λεγόμενου «τουριστικού πολλαπλασιαστή» της ελληνικής οικονομίας και η ερμηνεία του. (ii). H συμβολή του τουρισμού στην ελληνική οικονομία είναι σημαντικά υψηλότερη από ό,τι στις χώρες του ευρωπαϊκού βορρά, αλλά σε απόλυτη αντιστοιχία με αυτήν των άλλων χωρών του ευρωπαϊκού νότου.